Concurs pentru ocuparea postului de secretar

Vaccinare Covid
13 ianuarie 2021
Ordin M.E. nr. 3300 din 19 februarie 2021
3 martie 2021

Concurs pentru ocuparea postului de secretar

Scoala Gimnaziala Nr.33 organizeaza concurs de ocupare, post temporar vacant, a functiei contractuale de executie vacant de secretar 0,5 norma.

Cerinte pentru ocuparea postului: studii superioare de lunga durata (economist); 

Condiţii generale:

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. să cunoască  limba română, scris şi vorbit;
 3. să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte  condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. sa nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul de desfasurare a consursului 

Etapa I

Depunerea dosarelor:  29 ianuarie 2021, pana la ora 12:00, la secretariatul şcolii.

Selecţia dosarelor : 29.01.2021.

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 02.02.2021.

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 02.02.2021, intre orele 08:00- 10:00, la secretariatul şcolii

Analiza contestaţiilor şi  afişarea rezultatelor  contestaţiilor depuse  pentru selecţia dosarelor:  03.02.2021 ora 14,00.

Etapa a II-a

1.Proba scrisă: 09.02.2021,  ora 09:00 – 10:00 .

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 09.02.2021, orele 12:00.

Rezultatele probei scrise le puteti consulta aici.

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 09.02.2021,  intre orele 13:00- 16:00 , la secretariatul şcolii.

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă: 09.02.2021, orele 18:00

Etapa a III-a

2.Interviu: 10.02.2021, ora 12:00.

Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 10.02.2021, orele 15:00

Notă : Interviul va fi susținut doar de candidații care au obținut la proba scrisă o notă mai mare de 5.

Afisarea rezultatelor finale:10.02.2021  ora 16:00.

Rezultatele finale pot fi consultate aici.

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Opis.
 2. Cererea de  înscriere la concurs adresată conducătorului Școlii Gimnaziale Nr.33 Galati
 3. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor , în copie.
 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Bibliografia o puteti consulta aici , Fisa cadru a postului de secretar aici , Declaratie aici