Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar

Anunt 28.07.2022
28 iulie 2022
Anunt
2 septembrie 2022

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Școala Gimnazială Nr 33 Galați

Organizează în data de 21.09.2022 – ora 10,00,  CONCURS pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR FINANCIAR I S ( contabil )- 1 post, pe perioadă nedeterminată

1. Condiții generale de participare:

 • au cetățenie română, cetățenia altor state ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunosc limba română scris și vorbit
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • au capacitate deplină de exercițiu
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • îndeplinesc condițiile de studiu și vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

2. Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

 • Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 4 ani vechime
 • Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, internet)
 • Cunoașterea teoretică a legislației financiar-contabile
 • Abilități de muncă în echipă
 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit

 

3. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice

organizatoare;

 • Certificat de naștere copie xerox și original;
 • Carte de identitate copie xerox și original;
 • Diploma de studii, actele care atestă pregătirea și experiența profesională copie xerox și original ;
 • Adeverintă medicală ( apt pentru muncă) eliberată de medicul de familie
 • Carnet de muncă copie xerox și original, sau după caz adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor /Raport salariat REVISAL;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandări de la ultimele locuri de muncă

 

4. Etape desfășurarea concursului

 • 30.08.2022 – Publicarea anunțului în Monitorul Oficial
 • 16.09.2022, ora 12,00 – Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr 33 Galați, din Galați, str. Dr. Mihail Petrini, nr 1, și verificarea documentelor
 • 19.09.2022 – Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs  
 • 19.09.2022, ora 15.00 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
 • Vizualizare rezultate aici
 • 20.09.2022 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
 • 20.09.2022, ora 15.00 – Afișarea soluționării contestațiilor
 • 21.09.2022 – ora 10,00 – Susținerea probei scrise (2 ore)
 • 21.09.2022 – ora 15,00 – Afișarea rezultatelor probei scrise
 • Vizualizarea rezultatelor aici
 • 21. 09.2022 – ora 15,00 – Depunerea contestațiilor probei scrise
 • 21.09.2022 – ora 17.00 – Afișarea soluționării contestațiilor probei scrise
 • Afisare contestatii aici
 • 22.09.2022 – ora 10,00 – Susținerea interviului
 • 22.09.2022 – ora 15,00 – Afișarea rezultatelor interviului
 • Afisare rezultate aici
 • 22.09.2022 – ora 15.00 – Depunerea contestațiilor interviului
 • 22.09.2022 – ora 17,00 – Soluționarea contestațiilor interviului și afișarea rezultatelor finale

Punctajul minim pentru promovare este de 70  puncte.

 • Fișa postului care cuprinde atribuțiile complete poate fi consultată la sediul Școlii Gimnaziale Nr 33 Galați, din Galați, str. Dr. Mihail Petrini, nr 1, în perioada de înscriere;
 • lnformații suplimentare la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr 33 Galați, din Galați, str. Dr. Mihail Petrini, nr 1, tel. 0236480657

Bibliografia o puteti consulta aici ,Tematica pentru concurs  aici, Fisa  postului  aici.